VOORWAARDEN TROUWGARANT ALL- IN HUWELIJKSDAGVERZEKERING


Deze voorwaarden zijn van toepassing als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene Voorwaarden van de uitbater, verhuurder of locatie Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen
1.1 Betrokkene
1.2 Contractant
1.3 Evenement
1.4 Ongeval Artikel 2. Onzeker voorval Artikel 3. Dekking
3.1 Omschrijving van de dekking
3.2 Apparatuur Artikel 4. Duur en einde van het contract Artikel 5. Recht op vergoeding Artikel 6. Uitsluitingen
6.1 Atoomkernreacties
6.2 Bestaande ernstige ziekte
6.3 Locatie, vergunning
6.4 Molest
6.5 Opzet
6.6 Zwangerschap Artikel 7. Verplichtingen na een schadegeval
7.1 Schaderegeling
7.2 Verplichtingen na een melding
7.3 Samenloop van regelingen Artikel 8. Betaling …………………………………………………………………………………………………………………… Artikel 1. Begripsomschrijvingen
1.1 Betrokkenen
• Familieleden van de contractant in de eerste of tweede graad en personen die met hem een duurzame huishouding vormen
• kinderen van de broers en zusters van de contractant; de ooms en tantes van het bruidspaar alsmede hun echtgenote(n) en de personen die met hen duurzaam in gezinsverband samenleven;
• pleeg- en stiefkinderen alsmede hun echtgenote(n) en de personen die daarmee duurzaam in gezinsverband samenwonen; pleeg- en stiefouders en -broers en -zusters; • de bij het evenement aanwezige en als zodanig opgegeven getuigen en ceremoniemeester(s), alsmede hun echtgeno(o)te(n) 1.2. Contractant
Het bedrijf of de persoon die het evenement organiseert . 1.3. Evenement
Hieronder wordt verstaan: de organisatie van een bruiloftsfeest, verjaardag, jubileum of ander op het aanvraagformulier omschreven evenement. 1.4 Ongeval
Een plotseling, onverwacht, van buiten inwerkend geweld op het lichaam van verzekerde of betrokkene, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan. Artikel 2. Onzeker voorval
Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van het contract onzeker was dat daaruit voor contractant schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. Artikel 3. Dekking
3.1. Omschrijving van de dekking
De overeenkomst geeft, tot ten hoogste het risicobedrag, dekking voor de in artikel 4 genoemde kosten, voor zover door contractant op het moment van het onzeker voorval gemaakt ,indien het evenement dat gehouden wordt in Nederland geheel of gedeeltelijk niet doorgaat, wordt afgebroken, wordt uitgesteld of afgelast:
3.1.1. door overlijden, zeer ernstige ziekte en/of zeer ernstig ongeval van een of meer van de contractant of betrokkenen binnen twee weken voor het evenement.
3.1.2. als een of meer leden van het Koninklijk Huis komt/komen te overlijden binnen 5 dagen voor het evenement en als gevolg daarvan het evenement op de geplande dag niet door kan gaan;
3.1.3. als een epidemie uitbreekt, waardoor de overheid het reizen naar de locatie van het evenement bij of krachtens de wet verbiedt;
3.1.4. als de locatie van het evenement door een van buiten komend onheil ongeschikt is om daar het evenement te houden;
3.1.5. door onvoorzien faillissement van het bedrijf dat de catering verzorgt of het bedrijf dat de horecagelegenheid exploiteert waar het evenement gehouden zou worden;
3.1.6. als de toegangswegen tot de locatie waar het evenement zou plaatsvinden wegvallen, of als de toegang tot de locatie op last van daartoe bevoegde instantie(s) is versperd of de toegang sterk wordt afgeraden, voor zover dat bij het afsluiten van deze overeenkomst niet bekend was; Indien de verzekerde som lager blijkt te zijn dan de werkelijke kosten van het evenement, zullen de kosten pro rata worden vergoed.
3.1.7. Voor alle hiervoor genoemde betrokkenen geldt dekking tot de 80-jarige leeftijd . 3.2. Bruidskleding en bruidscadeaus
De verzekering biedt dekking voor schade aan de bruidskleding van het bruidspaar en de bruidskinderen alsmede tezamen met schade aan bruidscadeaus tot een maximum van EUR 1.500,-. De dekking voor schade aan de bruidskleding is van kracht vanaf een week voor de datum van het evenement tot en met de dag van het evenement. Artikel 4. Duur en einde van de overeenkomst
De overeenkomst geldt voor de termijn als op het certificaat omschreven. De dekking geldt vanaf het moment dat contractant aan haar financiële verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot het evenement, doch in ieder geval niet eerder dan de datum waarop de overeenkomst door de uitvoerder is geaccepteerd.
De dekking en overeenkomst eindigen een dag na het evenement.
Artikel 5. Recht op vergoeding
De uitvoerder vergoedt de navolgende, door nota’s aantoonbare, door contractant reeds gemaakte kosten, zoals: de huur van bruidskleding van het bruidspaar en de bruidskinderen; de huur van trouwauto en volgauto’s; het inhuren van een fotograaf en/of videograaf; de huur van de locatie; catering; advertentiekosten; de reeds betaalde kosten van een muziekband of andere artiest(en); de meerkosten van het inhuren van een in prijs vergelijkbare vervangende muziekband of andere artiest(en) indien de oorspronkelijk ingehuurde muziekband of andere artiest(en) niet optreden kan/kunnen op de datum van het evenement door een zeer ernstig ongeval binnen 3 dagen voor het evenement waarbij één of meer leden van de muziekband of andere artiest(en) betrokken zijn, alsmede een zeer ernstige ziekte of overlijden van één van de leden van de muziekband of andere artiest(en) binnen 3 dagen voor het evenement;. Op alle vergoedingen zal een eventuele restitutie in mindering worden gebracht. Artikel 6. Uitsluitingen
6.1. Atoomkernreacties
Van de dekking is uitgesloten schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan.
6.2. Bestaande ernstige ziekte
De uitvoerder is niet tot enige uitkering verplicht ter zake van een ernstige ziekte of het overlijden door een ernstige ziekte van contractant of betrokkene welke reeds voor het aangaan van de overeenkomst aan contractant dan wel betrokkene bekend was.
6.3. Locatie, vergunning
De uitvoerder is niet tot enige uitkering verplicht ter zake van kosten die verband houden met het niet door (laten)gaan van het evenement als gevolg van het niet (op tijd) verkrijgen van vergunningen en dergelijke, of het intrekken van vergunningen of het niet (op tijd) kunnen verkrijgen van de locatie van het evenement.
6.4. Molest
Van de dekking is uitgesloten schade veroorzaakt of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van molest, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland, d.d. 2 november 1981 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 136/1981 is gedeponeerd.
6.5. Opzet
Van de dekking is uitgesloten schade en kosten die direct of indirect het gevolg zijn van of ontstaan zijn door opzet, grove roekeloosheid of grove nalatigheid, het deelnemen aan ruzies, vechtpartijen of waagstukken (tenzij bij een reddingspoging van een mensen- of dierenleven), misbruik van alcoholhoudende dranken, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen (waaronder ook worden verstaan hard- en softdrugs).
6.6. Zwangerschap
De uitvoerder is niet tot enige uitkering verplicht ter zake van kosten die direct of indirect het gevolg zijn van of ontstaan zijn door een zwangerschap of bevalling.
Artikel 7. Verplichtingen na een schadegeval
7.1. Schaderegeling
Indien deze overeenkomst dekking geeft, belast de uitvoerder zich met de regeling en vaststelling van de schade.
7.2. Verplichtingen melding
De contractant is verplicht de schade binnen 24 uur na het onzeker voorval de schade aan uitvoerder te melden en desgevraagd alle gewenste inlichtingen te verstrekken; of doen verstrekken aan de uitvoerder of aan door uitvoerder aangewezen medische deskundigen van alle door de uitvoerder nodig geoordeelde medische gegevens en daartoe de nodige machtigingen verlenen. De contractant is voorts gehouden laatstgenoemde verplichting na te komen voor zover het gaat om een betrokkene.
7.3. Samenloop van contracten
Indien blijkt, dat door deze regeling gedekte kosten reeds op (een) verzekering(en)of andere overeenkomst is gedekt, al dan niet van oudere datum, en/of daarop zou zijn gedekt, indien de onderhavige overeenkomst niet zou hebben bestaan, geldt de onderhavige regeling slechts als excedent boven de dekking die onder de andere verzekering(en) of overeenkomst is verleend of verleend zou zijn, indien het onderhavige contract niet zou hebben bestaan.
Artikel 8.1
In afwijking van hetgeen in de Algemene voorwaarden is bepaald met betrekking tot de premiebetaling geldt dat er geen dekking onder deze regeling is zolang het verschuldigde niet door de uitvoerder is ontvangen. © TrouwGarant 2014